Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 23, Number 98 (2013-3)


Application and Characterization of Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers as Drug Delivery Systems
کاربرد و خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد و حامل های لیپیدی نانو ساختار به عنوان سیستم های حامل دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on the Role of Microbial Agents in Psoriasis
مروری بر نقش عوامل میکروبی در پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Papillomaviruses and Cancer
پاپیلوما ویروس و سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of Right Sinus of Valsalva Aneurysm Ruptured into the Right Ventricle in a 30-Year-old Woman with Coincidence of Interventricular Septal Defect
پارگی آنوریسم سینوس والسالوای راست به داخل بطن راست در یک خانم 30 ساله با نقص همزمان دیواره بین بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperglycemia and Related Factors in Multiple Trauma Patients in Imam Hossein Hospital, 2010
بررسی شیوع هیپر گلیسمی و عوامل مرتبط با آن در مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Legionella Pneumophila in Tap Water and Water of Infant Incubators in Guilan Hospitals, Iran
فراوانی لژیونلا پنوموفیلا در شیر آب سرد و گرم و مخزن آب انکوباتورهای بخش نوزادان بیمارستانهای گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Drug and Polymer HPMC K15M Particle Size on the Release Rate of Theophylline from Polymer Matrices
بررسی تأثیر اندازه ذره ای دارو و پلیمر HPMC K15M بر میزان رهش تئوفیلین از ماتریکس های پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Bioindicators in Shirood River in Mazandaran Province
ارزیابی بیواندیکاتورهای میکروبی رودخانه شیرود در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Studies of Some Organs of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Exposed to Sublethal Concentrations of Diazinon
بررسی آسیب شناسی تأثیر غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر برخی از اندام های کپور علف خوار (آمور) (Ctenopharyngodon idella)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementing Infection Control Principles in Medical Teaching Hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences, 2011
به کارگیری اصول کنترل عفونت در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Zinc and Copper Serum Concentration in Non-Diabetic Proteinuria Patients and Normal Population
مقایسه بین سطح سرمی مس و روی در بیماران مبتلا به پروتئینوری غیردیابتی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12-Week Pilates and Aquatic Training on Fatigue in Women with Multiple Sclerosis
بررسی تأثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و ورزش در آب، بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Hybrid Nano Particles of Tio2/Sio2 in Removal of Lead from Paint Industry Effluents
بررسی کارایی نانو ذره هیبریدی TiO2/SiO2 درحذف سرب از فاضلاب سنتتیک مطالعه موردی فاضلاب صنعت رنگ سازی بینالود کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lead, Cadmium, and Chromium Concentrations in Irrigation Supply of/and Tarom Rice in Central Cities of Mazandaran Province-Iran
بررسی میزان فلزات سنگین (کروم- کادمیوم- سرب) در آب آبیاری و برنج رقم طارم تولیدی مزارع شهرهای مرکزی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the Times Spent Watching TV and Playing Games with Fat Mass in Primary School Children
بررسی رابطه بین زمان تماشای تلویزیون و بازی های رایانه ای با توده چربی بدن در دانش آموزان ابتدایی رسانه و ترکیب بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant Effect of Methanolic Ginger Extract in Diabetic Mice Using Forced-Swim Test
اثر ضد افسردگی عصاره متانولی زنجبیل در موش های دیابتی، با استفاده از تست شنای اجباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Diospyros lotus on Liver Glutathione Level in Mice Administered by Senecio vulgaris Extract
تأثیر شیرابه میوه گیاه خرمندی بر میزان گلوتاتیون کبدی در حیوانات مواجه یافته با عصاره آلکالوئیدی گیاه پیرگیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pertussis Seroimmunity and One Year Immunogenicity of Combined Adult Type Pertussis Vaccine in Pre marriage Girls, 2009-2011
شیوع ایمنی سیاه سرفه و توان ایمنی زایی واکسن سه گانه بالغین در زنان سنین باروری قبل از حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Early Maladaptive Schemas and Depression in Guidance School Students in Falavarjan
بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و افسردگی در بین دانش آموزان پسر شهرستان فلاورجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Serum Lipids and Lipoproteins in Patients with Psoriasis
بررسی لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم بیماران مبتلا به پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Silymarin on Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis
بررسی اثر سیلی مارین در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Zinc Concentration in Plasma Cord Blood and Infant Anthropometric Measurement
بررسی ارتباط غلطت روی پلاسما ی بند ناف با اندازه های آنترو پو متریک در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Traumatic Injuries in Emergency Departments of Mazandaran Hospitals, 2010
بررسی اپیدمیولوژیکی مصدومان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های مازندران در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Maxillary Premolar Tooth Lengths Based on Panoramic Radiographs
تخمین طول دندان های پره مولر فک بالا بر اساس رادیوگرافی پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multivariate Analysis of Factors associated with Growth Disorder in 6-Month to 2-Year-Old Children: Focusing on Interactional Influences and Confounding Factors
تحلیل چند متغیره عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان 6 ماه تا 2 سال با تأکید بر عوامل مخدوش کننده و اثر متقابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Relationship between Personality Factors and Sex in Students of Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی رابطه ابعاد شخصیتی با جنس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Hospital Service Quality and Patient’s Perceived Value
رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده با ارزش ادراک شده توسط بیماران بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Thinking Abilities among Students of Medicine in Mazandaran University of Medical Sciences, 2011
بررسی مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Carbon Dioxide Pressure on Liver Enzyme in Laparoscopic Cholecystectomy and Open Cholecystectomy
بررسی تأثیر فشارهای کم و زیاد گاز CO2 حین لاپاراسکوپیک کوله سیستکتومی روی آنزیم های کبدی و مقایسه آن با روش باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Cerebral Venous Thrombosis and its Clinical Manifestation in Patients Admitted in Emergency Unit and Neurology Ward of Ghaem Hospital
علل و علایم بالینی بیماران مبتلا به ترومبوز سینوس های وریدی مغزی بستری در اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Supplement on General Health of ICU Nurses
بررسی تأثیر مکمل روی بر میزان سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Different Methods of DNA Extraction from Giardia Lamblia Cysts
ارزیابی روش های مختلف استخراج DNA از کیست ژیاردیا لامبلیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cerebral MRI Findings in Migrainous Patients Compared with Non-Migrainous Individuals
بررسی یافته های MRI مغزی در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با افراد بدون میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education and Controlling Asthma Triggers on Quality of Life among Adolescents with Asthma: A Randomized Clinical Trial
تاثیر آموزش و کنترل محرک ها بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به آسم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removing Cadmium from Aqueous Environments using L-cysteine Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes
حذف کادمیوم از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی تک جداره عامل‌دار شده با ال-سیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Resistance Patterns of Streptococcus Pneumoniae in Acute Otitis Media
بررسی فراونی و الگوی مقاومت ناشی از استرپتوکوکوس پنومونیه در عفونت های حاد گوش میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the Level of Serum Uric Acid and Severity of Coronary Artery Atherosclerosis Determined by Coronary Angiography in Patients with Chronic Stable Angina
بررسی میزان سطح اسید اوریک سرمی و شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به chronic Stable Angina
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Silver Nanoparticles Contact with Skin in HGB and MCH Changes in Male Rats in In Vivo Condition
تأثیرات تماس پوستی نانو ذرات نقره بر میزان تغییرات HGB و MCH در موش‌های صحرایی نر در شرایط In Vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caspase 9 Promoter Polymorphisms in Gastric Cancer, Mazandaran Province
بررسی وجود چند شکلی ژن پروموتور کاسپاز 9 در سرطان معده در استان مازندران، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Androgen Receptor Gene Mutations in Men with Idiopathic Infertility
بررسی جهش های ژن گیرنده آندروژن در مردان مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles