Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 23, Number 110 (2014-3)


A review of natural products for burn healing based on the Iranian traditional medicine
بررسی مفردات دارویی مؤثر بر سوختگی بر مبنای طب سنتی مکتوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case report of Stomoxys calcitrans bites in residential area of Kashan, Iran
گزارش گزش Stomoxys calcitrans در مناطق مسکونی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congenital hyperinsulinism in a preterm newborn with persistent hypoglycemia: a case report
معرفی یک مورد نوزاد نارس مبتلا به هیپوگلیسمی پایدار ناشی از هیپرانسولینیسم مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-based education on knowledge and self-esteem of caregivers of patients with stroke: a randomized controlled trial
تأثیر آموزش بر آگاهی و عزت نفس مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک کارآزمایی مورد- شاهد تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of socio-demographic predictors of sexual function in women of reproductive age
مدل‌سازی پیش‌گویی کننده‌های فردی– اجتماعی عملکرد جنسی در زنان سنین باروری در تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the concentrations of nickel, lead and cadmium in Barbus grypus of Dez River, Iran
تعیین مقدار نیکل، سرب و کادمیوم در ماهی شیربت رودخانه دز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interns' knowledge about pediatrics teeth and mouth health in Tehran educational hospitals, Iran, 2011
بررسی میزان آگاهی کارورزان دانشکده‌های پزشکی شهر تهران در مورد سلامت دهان و دندان کودکان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of sleep disorders in patients with multiple sclerosis
بررسی فراوانی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر کرمانشاه در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Logic features selection approach in identification of risk factors interactions in children with cerebral palsy
رویکرد شناسه‌گزینی منطقی در شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reaction of rat's connective tissue to injectable glass-ceramic-chitosan nanocomposite
بررسی هیستوپاتولوژیک واکنش بافت همبند موش سفید بزرگ آزمایشگاهی به نانوکامپوزیت قابل تزریق شیشه سرامیک- کایتوسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Chlorhexidine and ZatariaMultiflora Essential Oil in Removing Streptococcus Viridans and Candida From the Surface of Removable Orthodontic Appliances: a randomized clinical trial
ارزیابی کلرهگزیدین و اسانس آویشن در حذف استرپتوکوک ویریدانس و کاندیدا از سطح دستگاه‌های ارتودنسی متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of azithromycin, amoxicillin and amoxicillin/clavulanicacid in the treatment of children with acute bacterial sinusitis
مقایسه اثر درمان آزیترومایسین، آموکسی سیلین و کو- آموکسی کلاو در درمان کودکان مبتلا به سینوزیت باکتریایی حاد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting the determinants of cardiac and hepatic iron overload in patients with thalassemia major using a generalized estimating equations method
تعیین عوامل مؤثر بر اضافه بار آهن قلب و کبد در بیماران تالاسمی ماژور با بهره از معادلات برآوردگر تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic evaluation of natural killer (NK) and natural killer T (NKT)-like cells in patients with peptic ulcer and gastric cancer caused by Helicobacter pylori infection
بررسی فتوتیپ‌های سلولیNatural killer (NK) و سلول‌های شبه Natural killer T(NKT) در بیماران مبتلا به زخم پپتیک و سرطان معده‌ی ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removing cadmium from aqueous solutions by the Canola residuals
بررسی کارایی زایدات گیاه کلزا در حذف کادمیوم از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of some fractions of the extract of Juniperus communis fruit on solving kidney stones in vitro
بررسی اثر فراکسیون‌های عصاره میوه گیاه سرو کوهی (Juniperus communis) بر انحلال سنگ‌های ادراری به صورت برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of aflatoxins in non-alcoholic beers sold in Lorestan Province, Iran, by high-performance liquid chromatography
تعیین میزان آلودگی به آفلاتوکسین در ماءالشعیرهای توزیع شده در استان لرستان با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical mapping of gastrointestinal cancer mortality rates in Mazandaran and Golestan provinces, Iran
ترسیم نقشه جغرافیایی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان دستگاه گوارش در استان‌های مازندران و گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the performance rate of breast cancer screening methods and its relationship with breast cancer risk factors in Mazandaran province, Iran
بررسی میزان انجام روش‌های غربالگری و ارتباط آن با برخی عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The suicide ideations rate and its risk factors among patients under hemodialysis
تعیین فراوانی شیوع افکار خودکشی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of lead concentration in Rutilus frisii kutum form Caspian Sea case study of Bandar Anzali and Roodsar, Iran
بررسی غلظت سرب در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) سواحل دریای خزر (مطالعه موردی: بندر انزلی و رودسر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of flavonoids of extract of cichorium intybus L. leaf on induction of P19 stem-cells differentiation to insulin-producing cells
اثر فلاونوئید تام موجود در عصاره متانولی برگ کاسنی بر القای تمایز سلول‌های بنیادی 19P به سلول‌های انسولین‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence pediculosis and associated risk factors in primary-school children of Mazandaran Province, Iran, 2012-2013
اپیدمیولوژی شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی استان مازندران در سال 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The inhibitory effect of ketotifen on entrance of Toxoplasma gondii tachyzoites into macrophages of mouse
اثر داروی کتوتیفن در مهار ورود انگل توکسوپلاسما گوندیی به داخل سلول‌های ماکروفاژ موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of glucose and ultraviolet irradiation as cross-linking methods on properties of albumin nanoparticles
بررسی استفاده از گلوکز و اشعه فرابنفش به عنوان روش‌های اتصال متقاطع بر خواص نانوذرات آلبومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of empirical Bayes smoothed incidence rates of tuberculosis during the year 2005-2011 to prepare geographical map of tuberculosis incidence
به کارگیری بیز تجربی در تهیه نقشه جغرافیایی بروز بیماری سل در استان مازندران طی سال‌های 90-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Refractive, Corneal and Residual astigmatism in refractive surgery candidates
همبستگی آستیگماتیسم رفرکتیو، قرنیه‌ای و لنتیکولار در افراد داوطلب جراحی رفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of interleukin-22 on immunogenicity of DNA vaccine encoding TSA gene of Leishmania major in BALB/c mice
بررسی اثر اینترلوکین-22 در افزایش ایمنی‌زایی DNA واکسن کد کننده ژن TSA لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of beta-globin gene mutations in beta-carrier couples in Babolsar, Iran, 2001-2011
پراکندگی موتاسیون‌های ژن بتاگلوبین در مزدوجین ناقل شهرستان بابلسر طی سال‌های 90-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The perceptions of nursing students and their teachers about professional competency of academic staff: A qualitative study
ادراک اعضای هیأت علمی و دانشجویان پرستاری از شایستگی آموزشی استادان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles