Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 21, Number 1 (2012-3)


Measuring Cardiac Biomarkers after Angioplasty and Their Prognostic Value
اندازه گیری بیومارکرهای قلبی بعد از آنژیوپلاستی و ارزش پیش آگهی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eligibility of Magnetic Resonance Imaging Technique in Determining Articular Cartilage Lesions in Patients with Knee Osteoarthritis A Systematic Review of the Literature
قابلیت MRI در بررسی آسیب های غضروف مفصلی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First Reported Case of Comedonevus with Extensive Spread in Lower Extremity Genital Area and Lower Part of Abdomen in Iran
گزارش اولین مورد کومدونووس با انتشار وسیع اندام تحتانی، ناحیه واژینال و قسمت تحتانی شکم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coexistence of Rheumatoid Arthritis and Gout: Case Report and a Review of the Literature
همراهی آرتریت روماتوئید و نقرس: گزارش مورد و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cor triatriatum with pulmonary hypertension: A case report
گزارش یک مورد کرتری اتریاتوم همراه با افزایش فشار شریان ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Association between Polymorphism of Fas/CD59 and Gastric Adenocarcinoma
بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن Fas/CD95 و آدنوکارسینوم معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Psychological Variables as Predictors of Treatment Adherence and Quality of Life in Hemodialysis Patients
بررسی اکتشافی متغیرهای روان شناختی پیش بینی‌کننده پیروی از درمان و کیفیت زندگی در بیماران کلیوی تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impacts of Cytokine IL22 on the Ulcer Originated from L- Major in BALB/c Mice
بررسی اثر درمانی سایتوکین IL22 بر زخم ناشی از لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Sexual Attitudes of Fertile and Infertile Couples
مقایسه نگرش جنسی در زوجین بارور و نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Cryptosporidiosis among Gastroenteritic Patients
بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوم در بیماران مبتلا به گاستروآنتریت 138
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Emotional Intelligence and Self Esteem Level Among Nursing and Midwifery Students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2010
بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenological Study of Family and Social Relationships of Patients with Multiple Sclerosis
بررسی پدیدارشناسانه روابط خانوادگی و اجتماعی بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Frequency of Different Types of Multiple Sclerosis in MS Patients with & without Seizure in Guilan Province
بررسی فراوانی انواع MS در بیماران مبتلا به MS با و بدون تشنج استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of nitrate and nitrite residue in meat product produced in some city of Mazandaran in 2009
اندازه گیری باقیمانده نیترات و نیتریت سدیم در فرآورده‌های گوشتی تولیدی بعضی از شهرهای استان مازندران در نیمه دوم‌ سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impacts of the Amount and Type of Polymer on Solid State Physical Stability and Dissolution of Diltiazem Sustained Release Tablets
بررسی تأثیر نوع و میزان پلیمر بر پایداری فیزیکی حالت جامد و انحلال قرص‌های آهسته رهش دیلتیازم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of Elderly Women Lived Experiences about Psychological- Emotional Changes: a Qualitative Study
تبیین تجارب زیسته تغییرات روانی- عاطفی زنان سالمند: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detremination of atropine content of transgenic and regenerated Datura metel L. plants using TLC method
تعیین مقدار میزان آتروپین گیاه تراریخت و باززائی شده Datura metel L. به روش TLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Measurement of Heavy Metals in Water, Sediment and Wild Bird (Common Coot) in Southeast Caspian Sea
اندازه گیری فلزات سنگین در آب، رسوب و پرنده وحشی چنگر در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Spread of Ant (2′′)-Ia Gene in Aminoglycoside Resistant Escherichia Coli Isolated from Urine by PCR
بررسی انتشار ژن ant(2′′)-Ia در اشریشیا کلی‌های مقاوم به آمینوگلیکوزید جدا شده از ادرار به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Critical Thinking Skills in Students of Health Faculty, Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept Analysis of Nursing Care: a Hybrid Model
تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت پرستاری: ارائه یک مدل هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Ginger in Patients Uncontrolled on Standard Moderate Asthma Treatment.
اثربخشی زنجبیل در بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Investigation on Pyrrolyzidine Alkaloids in Roots, Leaves, Petals and Seeds of Iranian Echium Amoenum Fisch. & Mey.
بررسی کمی و کیفی آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در اندام‌های ریشه، برگ،گلبرگ‌ها و بذور گیاه دارویی گاو زبان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Interpleural Versus Intravenous Morphine for Pain Relief after Video-Assisted Thoracoscopic Surgery
مقایسه اثر مرفین اینترپلورال و مرفین وریدی بر درد پس از جراحی از طریق ویدئو توراکوسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medication Errors Among Nurses in Intensive Care Units (ICU)
بررسی بروز اشتباهات دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and Validity of Persian Version of the Health-Promoting Lifestyle Profile
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Oil Pollution Process despite International Conventions for its Prevention and Removing
بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنی بر جلوگیری و رفع آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Identification of Causative Agent of Cutaneous Leishmaniasis Using Specific PCR
شناسایی و تعیین گونه عامل لیشمانیوز پوستی با استفاده از روش PCR اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolating and Determining Leishmania Major and Leishmania Turanica in Phlebotomus Papatasi in Golestan Province
جداسازی و تعیین هویت انگل لیشمانیا میجر و لیشمانیا تورانیکا در پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Depression Symptoms among Mothers of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
بررسی شیوع علائم افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کلینیک روان‌پزشکی کو دک و نوجوان شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of TNF-α, MCM and Poly I:C in Maturation of Dendritic Cells
مقایسه تأثیر Tumor Necrosis Factor-α، Monocyte Conditioned Medium و polyinosinic-polycytidylic acid در بلوغ سلول‌های دندریتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Combined GAC-SBR System Performance in the Removal of Yellow 3 and Disperse Yellow 3 Reactive Dyes from the Waste
بررسی عملکرد سیستم ترکیبی GAC-SBR در حذف رنگ راکتیو یلو3 و دیسپرس یلو3 از فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Vitamin A, C, and E on the Superoxide Dismutase Enzyme Activity in Rat Erythrocytes Exposed to Diazinon
بررسی اثر محافظتی ویتامین‌های E ، C و A بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبول‌های قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium, Lead and Arsenic Concentration in Soil and Underground Water and its Relationship with Chemical Fertilizer in Paddy Soil
بررسی میزان آرسنیک، کادمیوم و سرب در خاک و آب زیرزمینی و ارتباط آن با کود شیمیایی در خاک شالیزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology of Factors Associated with Screening and Treatment Outcomes of Patients with Smear Positive Pulmonary Tuberculosis: A Population-Based Study
اپیدمیولوژی عوامل مرتبط با بیماریابی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت با استفاده از آنالیز تک متغیره و چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of E-Cadherin and Dysadherin Expressions in Breast Carcinomas
بررسی فراوانی بروز مارکرهای E-Cadherin , Dysadherinدر کارسینوم های پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles