Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 26, Number 143 (2016-12)


Iran's Rural Solid Waste: Generation and Composition
پسماندهای جامد روستایی در ایران: تولید و ترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Monte Carlo Investigation on the Effect of Field Size on Neutron Spectrum in Elekta SL 75/25 Linac on 18 MV
بررسی تاثیر اندازه میدان فوتونی بر بیناب نوترون آلاینده در شتابدهنده خطی Elekta SL75/25 در انرژی MV18 به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Satisfaction with Nursing Care in Behshahr Public Hospitals, Iran
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستان‌های دولتی شهرستان بهشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Acute Poisoning in Patients Admitted to Qaemshahr Razi Hospital, Iran, 2014
بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد مراجعین بیمارستان رازی قائم شهر در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Leishmania Species Isolated from Patients with Cutaneous Leishmaniasis in Pakdasht District, Iran, 2009-2014
شناسایی مولکولی گونه های لیشمانیا جدا شده از بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی در شهرستان پاکدشت، طی سال های 93-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calorie and Protein Intake in Neonatal Intensive Care Unit
بررسی میزان دریافت کالری و مقدار پروتئین در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Human Leukocyte Antigen-G and Interleukin-10 Expression in HIV Positive Patients and Healthy Subjects
بررسی بیان آنتی ژن لکوسیت انسانی-G و اینترلوکین-10 در بیماران مبتلا به HIV در مقایسه با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Ibuprofen on Angiogenesis in Gastric Cancer Stem Cells
مطالعه اثر مهاری ایبوپروفن بر رگ زایی در سلول های بنیادی سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metal Content in Black Tea and their Infusions in North of Iran and Estimation of Possible Consumer Health Risk
ارزیابی میزان غلظت فلزات سنگین در انواع چای سیاه و دم نوش مصرفی شمال ایران و برآورد خطر سلامت در مصرف کنندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Survey of Suicide Attempt by Drug Poisoning in Gorgan, Iran, 2008 to 2015
بررسی اپیدمیولوژیکی اقدام به خودکشی با مسمومیت دارویی در گرگان طی سال های 1393-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Catalytic Ozonation in removal of Humic Acid in Presence of Local Green and Red Montmorillonite
بررسی کارایی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف اسید هیومیک در حضور خاک سبز و قرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Acid Black 1 from Aqueous Solutions Using Fe3O4 Magnetic Nanoparticles
بررسی حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Metronidazole Using Ozone Activated Persulfate from Aqua Solutions in Presence of Ultrasound
حذف مترونیدازول با استفاده از پرسولفات فعال شده با ازن در حضور امواج فراصوت در محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Study on Nanophotocatalytic Degradation and Detoxification of C.I.direct blue 86 from Aquatic Solution Using UVA/TiO2 and UVA/ZnO
بررسی کارایی فرآیند نانو فتوکاتالیستی UVA/ZnO و UVA/TiO2 در تجزیه و کاهش سمیت رنگزا C.I.Direct blue 86 از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethyl Benzene Removal from Aqueous Environments by Catalytic Ozonation Process Using MgO Nanoparticles
حذف اتیل بنزن از محیط های آبی توسط فرآیند ازن زنی کاتالیستی ناهمگن با استفاده از نانوذرات اکسید منیزیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Temporomandibular Disorders (TMD) and its Signs and Symptoms in Sari Dental School Clinic
بررسی فراوانی اختلالات تمپورومندیبولار (TMD) و علامت های آن در مراجعین به کلینیک دانشکده‌ی دندانپزشکی ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Antimicrobial Efficacy of Carvacrol, Chlorhexidine and Calcium Hydroxide on Enterococcus faecalis in Root Canal Treatment: An In vitro Study
مقایسه اثر ضد میکروبی کارواکرول، کلرهگزیدین و هیدروکسید کلسیم بر انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه ی دندان در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ABO and Rh Blood Groups in Type 2 Diabetes Mellitus, North of Iran
بررسی توزیع گروه های خونی ABO و RH در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Sexual Function and Quality of Life in Post-menopausal Women
بررسی رابطه عملکرد جنسی با کیفیت زندگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Behavioral Management Training in Parents and Narrative Therapy in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder on Quality of Mother-Child Relationship
مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری به والدین و قصه‌درمانی به فرزندان بر کیفیت رابطه مادر- فرزندی در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postural Profile in Children with Autism
بررسی نیمرخ ساختاری کودکان اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Balance Training Exercises with Visual Cue Deprivation and Balance Training on Unstable Surface after Stroke
مقایسه اثرات تمرینات تعادلی با حذف ورودی بینایی و روی سطح ناپایدار در افراد مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Pilates Training and McKenzie Exercises on Core Muscles Cross-sectional Area and Strength in Patients with Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Clinical Trial
مقایسه اثر تمرینات پیلاتس و مکنزی بر سطح مقطع و قدرت عضلات مرکزی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ICT, ELISA and Real Time PCR in Detection of Hepatitis B in Hemodialysis, Thalassemia and Hemophilic Patients
ارزیابی تکنیک های ICT،ELISA و Real Time PCR در تشخیص هپاتیت B در بیماران دیالیزی،تالاسمی و هموفیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vivo Protective Effect of Myricetin on Liver Biochemical Damage Induced by Endosulfan
بررسی اثر محافظتی میریستین بر آسیب بیوشیمیایی کبد ناشی از اندوسولفان در شرایط درون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Passive Immunity by Recombinant Anti-Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ScaF Antibody in Mouse Model
بررسی ایمنی غیرفعال با آنتی بادی ضد ScaF استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در مدل موشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intranasal Dexmedetomidine in Providing Moderate Sedation in Patients Undergoing ERCP: A Randomized Controlled Trial
اثربخشی دکسمدتومیدین داخل بینی جهت آرام‌بخشی متوسط در بیماران تحت آندوسکوپی رتروگرید مجاری صفراوی، یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Sublingual Buprenorphine and Intravenous Morphine on Acute Renal Colic
بررسی تاثیر بوپرنورفین زیر زبانی بر شدت درد ناشی از کولیک حادکلیوی در مقایسه با مورفین وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles