Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 24, Number 121 (2015-2)


Comparison of Face to Face Training and Pamphlets Based on Health Belief Model on Preventive Factors for Osteoporosis in Postmenopausal Women
مقایسه تاثیر آموزش چهره به چهره و پمفلت برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Distribution of Enterobiasis in Mazandaran Province, 1981-2013
انتشار جغرافیایی بیماری انتروبیوزیس در استان مازندران از سال 1370- لغایت 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Perspective on the Development and Clinical Application of Oxygenators: Past, Present and Future
نگرشی بر سیر تکاملی و کاربردهای بالینی اکسیژناتورها: گذشته، حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on Present Situation of Cercarial Dermatitis: A Neglected Zoonotic Disease in Iran and the World
مروری بر وضعیت کنونی بیماری درماتیت سرکری: زئونوز فراموش شده در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Nanocarriers in Immunogenicity against Diseases
کاربرد نانوحامل ها در ایمنی زایی علیه بیماری ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interferons in Autoimmune Diseases: Friend or Foe
اینترفرون ها در بیماری‌های خود ایمن: دوست یا دشمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Undifferentiated Endometrial SARCOMA
سارکوم اندومتر فاقد تمایز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial Contamination in some Moisturizing Creams in Iran Market
بررسی آلودگی میکروبی کرم های مرطوب کننده موجود در بازار ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indoor and Outdoor Air Pollutants at Residential Houses in Khorramabad, 2012
بررسی آلاینده های شاخص هوای داخل و خارج منازل مسکونی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Constraint–induced Therapy on Strength and Dexterity of Upper Extremity in Adult Hemiplegic Patients
بررسی تاثیر روش درمانی همراه با افزایش محدودیت بر قدرت و زبردستی اندام فوقانی بزرگسالان همی پلژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Characteristic of Hemodialysis Patients in Sari, 2014
بررسی دموگرافیک بیماران تحت همودیالیز در شهر ساری در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Associated with Persistent Airflow Limitation in Patients with Severe Asthma
بررسی عوامل خطر تنگی برگشت‌ناپذیر راه‌ هوایی در بیماران مبتلا به آسم شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coronary Artery Patterns in Neonates with Transposition of the Great Arteries in Tehran
بررسی الگوهای شریان کرونری در جمعیتی از نوزادان مبتلا به جابجایی شریان های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Heavy Metal Concentration in Muscle of Banana Shrimp based on World Health Standards
بررسی غلظت فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم و نیکل) در بافت عضله میگوی موزی و مقایسه آن با استانداردهای بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Toxocara Infection among Adult Individuals with Eosinophilia in Babol, 2013
بررسی میزان شیوع سرمی عفونت توکسوکارا در افراد بزرگسال دارای ائوزینوفیلی در شهرستان بابل- سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Stratified Cox Model in Identifying the Factors Associated with Readmission of Asthma Patients
ارزیابی مدل کاکس طبقه بندی شده و کاربرد آن در شناسایی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران آسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Basic Violet 16 Adsorption from Aqueous Solution by Magnetic Zero Valent Iron-activated Carbon Nanocomposite using Response Surface Method: Isotherm and Kinetic Studies
بررسی جذب رنگ بازیک بنفش 16 از محلول آبی توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال- آهن صفر (PAC-Fe0) به روش سطح پاسخ: مطالعه ایزوترم و سینتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Clinical features, laboratory and outcome of patients hospitalized with anthrax
بررسی یافته های بالینی، آزمایشگاهی و سرانجام بیماران مبتلا به آنتراکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Depression in Dialysis Patients in Iran (1998-2013): A Systematic Review and Meta-analysis
بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیالیزی در ایران (1392-1378): یک مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Function in Women with Systemic Lupus Erythematous
بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Inpatients’ Satisfaction Based on the SERVQUAL Model
سنجش عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران بستری از کیفیت خدمات ارائه شده، بر اساس مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Early Parenthood Education on Concerns of Primiparous Women in Performing Maternal Roles
بررسی تاثیر آموزش در ابتدای دوران والدی بر نگرانی زنان نخست زا در ایفای نقش مادری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of PhysicoChemical Quality of Groundwater Watershed in Gharehsou during 2003-2012
بررسی تغییرات کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه آبخیز قره سو در یک دوره زمانی ده ساله 91-82
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Microbial and Physicochemical Quality and Concentration of Heavy Metal in Bottled Water
بررسی کیفیت میکروبی، فیزیکوشیمیایی و غلظت فلزات سنگین آب‌های بطری‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Activated Carbon Prepared from Populus alba in Removal of Phenol from Aqueous Solution
بررسی عملکرد کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار در حذف فنل از محلول آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Diseases and Mortality Attributed to NO2 pollutant in five metropolises of Iran using AirQ model in 2011-2012
برآورد تعداد بیماری و مرگ ناشی از آلایندهNO2 در هوای پنج کلان شهر ایران در سال 1390 با استفاده از مدل AirQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of PAHs Concentrations in Water Samples Exploited from Wells in Vicinity of Gas Stations in Hamedan, 2012
شناسایی و تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای در آب چاه‌های مجاور جایگاه‌های سوخت شهر همدان (91-1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accumulation of Heavy Metals in Agricultural Soil Irrigated by Sewage Sludge and Industrial Effluent (Case Study: Agh ghallah Industrial Estate
ﺗﺠﻤﻊ میزان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ خاک زراعی با کاربرد لجن و پساب شهرک صنعتی آق قلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Multisensory Stimulation on Heart Rate during Eye Examination for Screening of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants
بررسی تأثیر تحریک چندحسی بر تعداد ضربان قلب ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of EuroSCORE in Predicting One Month Mortality in Cardiac Surgery Patients
بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Urinary Incontinence in Female Patients Attending Pelvic Floor Disorders Clinic
بررسی شیوع بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه اختلالات کف لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equilibrium and Synthetic Equations for Index Removal of Methylene Blue Using Activated Carbon from Oak Fruit Bark
بررسی معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ شاخص متیلن بلو با استفاده از کربن فعال شده از پوست میوه بلوط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oak Galls Extracts on Streptococcus mutans Growth and Biofilm Formation
تأثیر عصاره های گال مازو بلوط بر رشد و تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activities of Natural Products from Bacillus Species Isolated from the Caspian Sea
بررسی فعالیت ضد میکروبی فرآورده‌های طبیعی گونه‌های باسیلوس جدا شده از رسوبات بستر دریای مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Methanol and Hot-water Extraction from Trametes versicolor on Ethanol-induced Liver Toxicity in Mice
بررسی اثر محافظتی عصاره متانولی و آب داغ قارچ دارویی ترامتس ورسیکالر بر سمیت کبدی ناشی از اتانول درموش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Metronidazole from Aqueous Solution Using Ozonation Process
بررسی راندمان حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محلول های آبی با استفاده از فرایند ازن زنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Evaluation of in Situ Gels Containing Diclofenac Sodium
تهیه و ارزیابی فراورده چشمی ژل شونده در محل دیکلوفناک سدیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Characterization and SCCmec Typing in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated from the Staff in Zanjan Tertiary Hospitals
بررسی مولکولی و تعیین تایپ‌های SCCmec در استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به متی سیلین جدا شده از پرسنل بیمارستان‌های آموزشی درمانی استان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation and Evaluation of In situ Gels Containing Fluconazole
فرمولاسیون و ارزیابی فراورده ژل شونده در محل از فلوکونازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Celecoxib, Ibuprofen and Acetaminophen Codeine in Pain Relief after Impacted Lower Third Molar Surgery
مقایسه اثر ضد دردی سه داروی ایبوپروفن، سلکوکسیب و استامینوفن کدئین بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Systemic Administration of Mefloquine on Morphine-Induced Withdrawal Symptoms in Rats
بررسی اثر تجویز سیستمیک مفلوکین بر علائم قطع مصرف مرفین در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Gelucire 50/13 on Release Rate of Naproxen in Solid Dispersions Prepared by PEG 4000
تاثیر گلوسیر 13/50 بر سرعت آزاد شدن ناپروکسن از پراکندگی های جامد تهیه شده با پلی اتیلن گلیکول 4000
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Colorectal Cancer
ویژگی های دموگرافیک و کلینیکی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chloroform Fraction of Tribulus Terrestris (TT) Fruit on Proliferation, Apoptosis and Cell Cycle Arrest of AGS Cancer Cell Line
بررسی اثر فرکشن کلروفرمی میوه گیاه خارخاسک برتکثیر، چرخه‌ی سلولی و القای آپوپتوز در سلول های AGS آدنوکارسینومای معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of New 2,3-diarylquinoxaline and Quinoxaline Oxide Derivatives as Potential Anticancer and Anti-microbial Agents
سنتز مشتقات جدید 2 و 3-دی آریل کینوکسالین و کینوکسالین اکسید با پتانسیل اثرات ضد سرطانی و ضد میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Cichorium intybus L. seed Extract against Cell Toxicity Induced by Bleomycin on Human Non-malignant Fibroblast and Ovarian Cancer Cells
بررسی اثر عصاره دانه گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) روی سمیت سلولی ناشی از بلئومایسین در سلول های نرمال و سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Influencing the Survival of Pediatric Acute Leukemia Using Competing Risk Model
بررسی عوامل خطر بر زمان بقای لوسمی حاد کودکان با استفاده از مدل ریسک رقابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Serum Homocysteine and Incidence of Atherosclerosis in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
بررسی ارتباط بین میزان هوموسیستئین سرم با ایجاد آترواسکلروز در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Ghee, Olive Oil and Barley Oil on Blood Lipid Profiles and Heart Tissue in Adult Male Rat
اثر روغن حیوانی، روغن زیتون و جو بر پروفایل های لیپیدی خون و بافت قلب در موش رت نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of kcnj11 E23K Promoter Polymorphism with Type 2 Diabetes
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم K23 E پروموتور ژن 11 kcnj و دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles